Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Ndihmë financiare

Informata shtesë për programet arsimore

Të gjitha llojet e bursave dhe ndihmave finaciare janë tejet konkurrente dhe kërkojnë rezultate të shkëlqyera akademike. Shumë shpesh termet “bursë” dhe “ndihmë financiare” përdoren në kuptim të ndërkëmbyeshëm me njëra-tjetërn, por teknikisht, bursa është shpërblim financiar që bazohet në merita, përfshirë arritjet e jashtëzakonshme akademike, talentet e veçanta në sport dhe arte performuese, ose në shërbim të komunitetit dhe lidership. Ndihma financiare është grant “i bazuar në nevoja” financiare të studentëve, siç dokumentohet në të ardhurat e familjes, pronën dhe faktorët e tjerë.

Informata për mashtrime në lidhje me bursat mund të gjeni në Finaid.org.